Και επίσημα νόμος του Κράτους είναι οι δυο συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με Ιταλία και Αίγυπτο καθώς το βράδυ της Παρασκευής δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως αναφέρει το άρθρο 3 του παραρτήματος των συμφωνιών: “Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. β) του άρθρου 5 αυτής”.

Παράλληλα η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 5 αναφέρει πως η συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως από τα δύο μέρη. Οι δυο συμφωνίες κυρώθηκαν από την ελληνική Βουλή με ευρεία πλειοψηφία.

Αναλυτικά τι αναφέρει η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο Κρατών.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο Κρατών, που υπογράφηκε στο Κάιρο, στις 6 Αυγούστου 2020, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου (εφεξής αναφερόμενες ατομικά ως το «Μέρος» και από κοινού ως τα « δυο Μέρη»),

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμβάλουν στη σταθερότητα στην περιοχή με βάση την καλή πίστη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τους δεσμούς καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ τους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της αναγκαιότητας του καθενός από τα δυο Μέρη να οριοθετήσει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, επί της οποίας το Μέρος αυτό νομιμοποιείται να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης τους με σκοπό την ανάπτυξη και στα δύο Μέρη,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10η; Δεκεμβρίου 1982, που τέθηκε σε ισχύ την 16η Νοεμβρίου 1994 στην οποία τα δύο Μέρη είναι Κράτη Μέρη,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ της σημασίας της επίτευξης συμφωνίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

(α) Με την παρούσα Συμφωνία ορίζεται μερική θαλάσσια οριοθετική γραμμή μεταξύ των δυο Μερών, Η ολοκλήρωση της οριοθέτησης θα λάβει χώρα, όπου αρμόζει, μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των δυο Μερών πέραν του σημείου (Α) και του σημείου (Ε), σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

(β) Η μερική οριοθετική γραμμή μεταξύ της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του κάθε Μέρους καθορίζεται από τα σημεία (Α Ανατολικά) έως (Ε Δυτικά), σύμφωνα με την λίστα των γεωγραφικών συντεταγμένων που επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Το τμήμα της οριοθετικής γραμμής μεταξύ της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του καθενός από τα δυο Μέρη από το σημείο (Α Ανατολικά) και το σημείο (Ε Δυτικά) είναι δεσμευτικό και οριστικό.

(γ) Η οριοθετική γραμμή, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1(β) ανωτέρω, εμφαίνεται γραφικά στον Υδρογραφικό Χάρτη που επισυνάπτεται ως Παράρτημα II και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.

(δ) Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου (Α) μπορεί να αναθεωρηθούν προς τα Ανατολικά και του σημείου (Ε) προς τα Δυτικά, (,ιε συμφωνία μεταξύ των δυο Μερών, σε περίπτωση μελλοντικής οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με άλλα ενδιαφερόμενα γειτονικά κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθεώρηση περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στο σημείο (Α) προεκτεινόμενο προς τα Ανατολικά και στο σημείο (Ε) προεκτεινόμενο προς τα Δυτικά.

(ε) Μη θιγόμενης της διάταξης του Άρθρου 1 (δ), εάν οιοδήποτε από τα δυο Μέρη διεξάγει διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριοθέτηση της Αποκλειστικής του Οικονομικής Ζώνης με άλλο Κράτος που μοιράζεται με τα δυο Μέρη τις θαλάσσιες ζώνες τους, το Μέρος αυτό, προτού καταλήξει σε τελική συμφωνία με το τρίτο κράτος, θα ενημερώσει και θα διαβουλευθεί με το άλλο Μέρος.

Άρθρο 2

Σε περίπτωση που υπάρχουν φυσικοί πόρος συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης υδρογονανθράκων, οι οποίοι εκτείνονται από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ενός Μέρους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του άλλου Μέρους, τα δύο Μέρη θα συνεργασθούν προκειμένου να επιτύχουν συμφωνία ως προς τους τρόπους εκμετάλλευσης αυτών των πόρων.

Άρθρο 3

Κάθε διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται μέσω της διπλωματικής οδού σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.

Άρθρο 4

1.Η παρούσα Συμφωνία δεν υπόκειται σε καταγγελία, απόσυρση ή αναστολή για κανένα λόγο.

2.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία των Μερών.

Άρθρο 5

(α) Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση σύμφωνα με τις συνταγματικες διαδικασίες καθενός από τα δύο Μέρη.

(β) Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως καθενός από τα δύο Μέρη.

Έγινε στο Κάιρο, στις 6 Αυγούστου, σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, αραβική και αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Νικόλαος Γεώργιος Δένδιας

Υπουργός Εξωτερικών

Για την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Samet Shoukry

Υπουργός Εξωτερικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Λίστα Γεωγραφικών Συντεταγμένων (WGS84) Σημείο
Γεωγραφικό Πλάτος Γεωγραφικό Μήκος
33-53-05.00 Ν 027-59-02.00 Ε

A

33-41-56.41 Ν 027-30-42.47 Ε

Β

33-35-24.09 Ν 026-49-34.27 Ε

C

33-30-26.24 Ν 026-27-35.54 Ε

D

33-24-56.14 Ν 026-00-00 Ε

Ε

άρθρο δεύτερο

1.Ορίζεται ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελληνικής Δημοκρατίας η περιοχή που οριοθετείται με την Συμφωνία που κυρώνεται, από της θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας αυτής.

2.Τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία εντός της οριζόμενης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ασκούνται με βάση τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2321/1995 (Α’ 136).

3.Θέματα σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας που κυρώνεται ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. β) του άρθρου 5 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πηγή: onalert.gr