«Μπλόκαρε» προσωρινά το Δ΄τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών τη μεταβίβαση για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μέχρι και την άνοιξη του 2022, κάνοντας δεκτή τη σχετική αίτηση του Δήμου  Χαϊδαρίου, κατά της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης για την προκήρυξη από την ΕΤΑΔ Α.Ε  του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού της 4.6.2021 και της αποφάσεως του  του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης η εταιρεία «MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» με οικονομικό αντάλλαγμα 37.316.041,88 ευρώ.

Το Δ΄τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στην απόφαση της Επιτροπής Αναστολών επισημαίνει πως «ο οριστικός πλειοδότης, εφόσον ασκήσει στο υπό μεταβίβαση ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου, αποκτά αμέσως, εκ του νόμου, δικαίωμα να του παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, η αποκλειστική χρήση του υφιστάμενου αιγιαλού  και του θαλασσίου χώρου, που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του υπό μεταβίβαση ακινήτου».

Το σκεπτικό του ΣτΕ

Όπως, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «η απόκτηση, συμβατικού δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού (και του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου) συνεπάγεται, εξ αντικειμένου, απόλυτη αδυναμία ασκήσεως των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κοινοχρησία του αιγιαλού (η οποία υφίσταται, κατά νόμο, ανεξαρτήτως της φυσικής ή τεχνικής διαμορφώσεώς του)».

Η αδυναμία αυτή, συνεχίζουν οι δικαστές, δεν μπορεί να αρθεί ευχερώς σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως ακυρώσεως του εν λόγω Δήμου, διότι η συμβατική μορφή της παραχωρήσεως δεν υπόκειται ευθέως σε ακυρωτικό έλεγχο» (σ.σ.: Δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ).

Προκειμένου, «συνεπώς, να αποτραπεί η βλάβη από τη δημιουργία της νομικής και πραγματικής αυτής καταστάσεως, η οποία παρίσταται δυσχερώς αναστρέψιμη» το ΣτΕ «συνεκτιμώντας και το σύντομο της δικασίμου (18.1.2022) που ορίστηκε για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, κρίνει ότι ως κατάλληλο μέτρο πρέπει να διαταχθεί,   η – έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως – μη σύναψη συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος αιγιαλού και θαλασσίου χώρου που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του ακινήτου που εκποιείται με τον επίμαχο διαγωνισμό».

Η απόφαση του ΣτΕ

Το ΣτΕ με το «δια ταύτα» της απόφασής του: «Διατάσσει τη μη σύναψη σύμβασης, έως την έκδοση οριστικής απόφασης για την αίτηση ακυρώσεως, με αντικείμενο την παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού».

Αντίθετα, το ίδιο Τμήμα του  ΣτΕ (και με  ίδια σύνθεση) με την υπ΄ αριθμ. 317/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί:

α) η από 3.6.2021 πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.»  για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (ακίνητο   350.745 τ.μ.), η οποία έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως και

β) η από 7.7.2021 δήλωση του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ, με την οποία  γνωστοποιήθηκε   η επιτυχής περάτωση του διαγωνισμού και   ο ειδικός διαχειριστής θα προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι πρόκειται για  διαφορά ιδιωτικού δικαίου, για την οποία δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια και όχι το ΣτΕ. Η κυρία αίτηση ακύρωσης του  Δήμου Χαϊδαρίου θα συζητηθεί στο ΣτΕ την 18η Ιανουαρίου 2022.

Φωτογραφία αρχείου Intime News

Πηγή: onalert.gr