Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές της αντιπολίτευσης με θέμα τις «πτήσεις UAVs US RQ-4 Global Hawk εντός ATH FIR/UIR».

Ο ΥΕΘΑ είπε αρχικά ότι τα UΑV τύπου RQ-4 Global Hawk εκτελούν υπερπτήσεις εντός του ΗΕLLAS UIR επ’ωφελεία του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του Alliance Ground Surveillance (ΑGS) System και σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες της εν ισχύ Διμερούς Συμφωνίας (LοΑ) μεταξύ ΥΠΕΘΑ και του SΗΑΡΕ, από 10 Μαρτίου 2020, βάσει των οποίων δόθηκε η άδεια της υπέρπτησης, η οποία εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ, κατόπιν ανάλογου συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και ΥΠΕΘΑ.

Οι εν λόγω πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες πτήσεων που αναγράφονται στη LοΑ μεταξύ ΥΠΕΘΑ και SΗΑΡΕ, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα του ΙCΑΟ (ΑΝΝΕΧ 2,10,13 &11), στα DOC 7300 και 4444, στους κανόνες της ΕΕ 923/2012 και 376/2014, στα Specifications του EUROCONTROL, καθώς και στις Συμφωνίες Τυποποίησης (STANAGs) του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, υπεβλήθησαν σχέδια πτήσεων εντός 24 ωρών πριν την πτήση των UAVs, όπως ορίζεται στην εν ισχύ LοΑ, η οποία βασίζεται στους κανόνες του ΙCΑΟ (Annex 2/DOC 4444).

Οι πτήσεις των drones και οι ενέργειες της ελληνικής πλευράς

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι επηρεαζόμενες Μονάδες ενημερώνονται για την πτήση των συγκεκριμένων μέσων, με σκοπό την έγκαιρη λήψη απαραίτητων μέτρων απόκρυψης και ασφάλειας διαβαθμισμένων πληροφοριών. Επιπλέον, για τη χορήγηση Διπλωματικής Άδειας (ΔΑ) στα εν λόγω UAVs, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Τα αεροσκάφη (Α/Φ) ακολουθούν προεγκεκριμένες διαδρομές και σημεία εισόδου/εξόδου στο ΑΤΗΙΝΑΙ FIR ΗΕLLAS UIR, πληροφορίες που περιγράφονται στη φόρμα αίτησης της ΔΑ, από μέρους τους.
  • Απαγορεύεται η χρήση μέσων/υλικού συλλογής πληροφοριών και η επιτήρηση – αναγνώριση, εντός του Ελληνικού Εναερίου Χώρου. Επίσης, κατά τις πτήσεις των εν λόγω UAVs εντός ΑΤΗΙΝΑΙ FIR/HELLAS, το RADAR SAR (Synthetic Aperture Radar) και οι ηλεκτρο-οπτικοί/υπέρυθροι αισθητήρες είναι απενεργοποιημένοι.

Περαιτέρω, ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός υλοποιείται σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς αποτελεί συνεχή επιδίωξη. Για τη σύναψη συμφωνιών εναέριας κυκλοφορίας, όπως η LοΑ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΞ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Επίσης, για την έκδοση ΔΑ ενημερώνεται το ΥΠΕΞ και ζητείται η σύμφωνη γνώμη του. Η ΥΠΑ, ως αρμόδιος εθνικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, παρακολουθεί την εκτέλεση των εν λόγω πτήσεων.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν απαιτείται έκδοση ΝΟΤΑΜ στις υπερπτήσεις, διότι τα συγκεκριμένα UAVs διέρχονται του εναερίου χώρου χωρίς παραμονή (ORBIT) σε συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή πραγματοποιούν απλή ελεγχόμενη διέλευση. Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Πηγή: onalert.gr